shabd-logo

प्रसिद्धाः संस्कृतमन्त्राः

8 November 2023

30 दर्शितम् 30
 • गणेश मंत्र
  वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। 
  निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।। 

गजानन: ॐ गजाननाय नमः।
गणाध्यक्ष: ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
विघ्नराज: ॐ विघ्नराजाय नमः।
विनायक: ॐ विनायकाय नमः।
द्वैमातुर: ॐ द्वैमातुराय नमः।

द्विमुख: ॐ द्विमुखाय नमः।
प्रमुख: ॐ प्रमुखाय नमः।
सुमुख: ॐ सुमुखाय नमः।
कृति: ॐ कृतिने नमः।
सुप्रदीप: ॐ सुप्रदीपाय नमः।

सुखनिधी: ॐ सुखनिधये नमः।
सुराध्यक्ष: ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
सुरारिघ्न: ॐ सुरारिघ्नाय नमः।
महागणपति: ॐ महागणपतये नमः।
मान्या: ॐ मान्याय नमः।

महाकाल: ॐ महाकालाय नमः।
महाबला: ॐ महाबलाय नमः।
हेरम्ब: ॐ हेरम्बाय नमः।
लम्बजठर: ॐ लम्बजठरायै नमः।
ह्रस्वग्रीव: ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः।

महोदरा: ॐ महोदराय नमः।
मदोत्कट: ॐ मदोत्कटाय नमः।
महावीर: ॐ महावीराय नमः।
मन्त्रिणे: ॐ मन्त्रिणे नमः।
मङ्गल स्वरा: ॐ मङ्गल स्वराय नमः।

प्रमधा: ॐ प्रमधाय नमः।
प्रथम: ॐ प्रथमाय नमः।
प्रज्ञा: ॐ प्राज्ञाय नमः।
विघ्नकर्ता: ॐ विघ्नकर्त्रे नमः।
विघ्नहर्ता: ॐ विघ्नहर्त्रे नमः।

विश्वनेत्र: ॐ विश्वनेत्रे नमः।
विराट्पति: ॐ विराट्पतये नमः।
श्रीपति: ॐ श्रीपतये नमः।
वाक्पति: ॐ वाक्पतये नमः।
शृङ्गारिण: ॐ शृङ्गारिणे नमः।

अश्रितवत्सल: ॐ अश्रितवत्सलाय नमः।
शिवप्रिय: ॐ शिवप्रियाय नमः।
शीघ्रकारिण: ॐ शीघ्रकारिणे नमः।
शाश्वत: ॐ शाश्वताय नमः।
बल: ॐ बल नमः।

बलोत्थिताय: ॐ बलोत्थिताय नमः।
भवात्मजाय: ॐ भवात्मजाय नमः।
पुराण पुरुष: ॐ पुराण पुरुषाय नमः।
पूष्णे: ॐ पूष्णे नमः।
पुष्करोत्षिप्त वारिणे: ॐ पुष्करोत्षिप्त वारिणे नमः।

अग्रगण्याय: ॐ अग्रगण्याय नमः।
अग्रपूज्याय: ॐ अग्रपूज्याय नमः।
अग्रगामिने: ॐ अग्रगामिने नमः।
मन्त्रकृते: ॐ मन्त्रकृते नमः।
चामीकरप्रभाय: ॐ चामीकरप्रभाय नमः।


सर्वाय: ॐ सर्वाय नमः।
सर्वोपास्याय: ॐ सर्वोपास्याय नमः।
सर्व कर्त्रे: ॐ सर्व कर्त्रे नमः।
सर्वनेत्रे: ॐ सर्वनेत्रे नमः।
सर्वसिद्धिप्रदाय: ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।


सिद्धये: ॐ सिद्धये नमः।
पञ्चहस्ताय: ॐ पञ्चहस्ताय नमः।
पार्वतीनन्दनाय: ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः।
प्रभवे: ॐ प्रभवे नमः।
कुमारगुरवे: ॐ कुमारगुरवे नमः।


अक्षोभ्याय: ॐ अक्षोभ्याय नमः।
कुञ्जरासुर भञ्जनाय: ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः।
प्रमोदाय: ॐ प्रमोदाय नमः।
मोदकप्रियाय: ॐ मोदकप्रियाय नमः।
कान्तिमते: ॐ कान्तिमते नमः।


धृतिमते: ॐ धृतिमते नमः।
कामिने: ॐ कामिने नमः।
कपित्थपनसप्रियाय: ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः।
ब्रह्मचारिणे: ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
ब्रह्मरूपिणे: ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः।


ब्रह्मविद्यादि दानभुवे: ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवे नमः।
जिष्णवे: ॐ जिष्णवे नमः।
विष्णुप्रियाय: ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
भक्त जीविताय: ॐ भक्त जीविताय नमः।
जितमन्मधाय: ॐ जितमन्मधाय नमः।


ऐश्वर्यकारणाय: ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः।
ज्यायसे: ॐ ज्यायसे नमः।
यक्षकिन्नेर सेविताय: ॐ यक्षकिन्नेर सेविताय नमः।
गङ्गा सुताय: ॐ गङ्गा सुताय नमः।
गणाधीशाय: ॐ गणाधीशाय नमः।


गम्भीर निनदाय: ॐ गम्भीर निनदाय नमः।
वटवे: ॐ वटवे नमः।
अभीष्टवरदाय: ॐ अभीष्टवरदाय नमः।
ज्योतिषे: ॐ ज्योतिषे नमः।
भक्तनिधये: ॐ भक्तनिधये नमः।

भावगम्याय: ॐ भावगम्याय नमः।
मङ्गलप्रदाय: ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
अव्यक्ताय: ॐ अव्यक्ताय नमः।
अप्राकृत पराक्रमाय: ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः।
सत्यधर्मिणे: ॐ सत्यधर्मिणे नमः।


सखये: ॐ सखये नमः।
सरसाम्बुनिधये: ॐ सरसाम्बुनिधये नमः।
महेशाय: ॐ महेशाय नमः।
दिव्याङ्गाय: ॐ दिव्याङ्गाय नमः।
मणिकिङ्किणी मेखालाय: ॐ मणिकिङ्किणी मेखालाय नमः।

समस्त देवता मूर्तये: ॐ समस्त देवता मूर्तये नमः।
सहिष्णवे: ॐ सहिष्णवे नमः।
सततोत्थिताय: ॐ सततोत्थिताय नमः।
विघातकारिणे: ॐ विघातकारिणे नमः।
विश्वग्दृशे: ॐ विश्वग्दृशे नमः।

विश्वरक्षाकृते: ॐ विश्वरक्षाकृते नमः।
कल्याणगुरवे: ॐ कल्याणगुरवे नमः।
उन्मत्तवेषाय: ॐ उन्मत्तवेषाय नमः।
अपराजिते: ॐ अपराजिते नमः।
समस्त जगदाधाराय: ॐ समस्त जगदाधाराय नमः।
सर्वैश्वर्यप्रदाय: ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।
आक्रान्त चिद चित्प्रभवे: ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवे नमः।
श्री विघ्नेश्वराय: ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः।

 • गायत्री महामंत्र 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।  • गुरु मंत्र

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम:।। • वेभव लक्ष्मी मंत्र


1.ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:


2. धनाय नमो नम:


3. ॐ लक्ष्मी नम:


4. ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम:


5. लक्ष्मी नारायण नम:


6. पद्मानने पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्


7. ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:


8 ॐ धनाय नम:


9. ॐ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा:


10. ऊं ह्रीं त्रिं हुं फट

 

 • भगवान् कुबेरस्य अमोघमन्त्रः

 • पहला मंत्र : 
ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये, धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥

 • अष्ट लक्ष्मी कुबेर मंत्र
दूसरा मंत्र: 
ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥

 • धन प्राप्ति के लिए कुबेर मंत्र
तीसरा मंत्र: 
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥


 • सरस्वती वंदना मंत्र 

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता।या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता।सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥


 • दुर्गा मन्त्रः

ॐ श्री दुर्गायै नमः

ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सारण्ये त्र्यमबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते |

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भये भयस्त्रही नौ देवी दुर्गे देवि नमोस्तुते |


 • काली माँ मन्त्र
 • तीन अक्षरी काली मंत्र
'ॐ क्रीं ह्रुं ह्रीं'


 • पांच अक्षरी काली मंत्र
ॐ क्रीं ह्रुं ह्रीं हूँ फट्


 • सप्ताक्षरी काली मंत्र
ॐ हूँ ह्रीं हूँ फट् स्वाहा


 • मां काली का मंत्र
ॐ श्री कालिकायै नमः


 • काली मां का मंत्र
”ॐ हरिं श्रीं कलिं अद्य कालिका परम् एष्वरी स्वा:”


 • दक्षिणकाली मंत्र
ह्रीं ह्रीं ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं दक्षिणकालिके क्रीं क्रीं क्रीं ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं॥
क्रीं ह्रुं ह्रीं दक्षिणेकालिके क्रीं ह्रुं ह्रीं स्वाहा॥
ॐ ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं दक्षिणकालिके ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं स्वाहा॥
ॐ क्रीं क्रीं क्रीं ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणकालिके स्वाहा॥


 • पूजा हेतु काली मंत्र
”कृन्ग कृन्ग कृन्ग हिन्ग कृन्ग दक्षिणे कलिके कृन्ग कृन्ग कृन्ग हरिनग हरिनग हुन्ग हुन्ग स्वा:”


 • काली गायत्री मंत्र
“ॐ महा काल्यै छ विद्यामहे स्स्मसन वासिन्यै छ धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात”


 • महाकाली बीज मंत्र
ॐ क्रीं कालिकायै नमः

 • काली बीज मंत्र
ॐ क्रीं काली

 •   शिव मंत्र

ॐ नमः शिवाय
ॐ हौं जूं स:।
ॐ त्र्यंम्बकम् यजामहे, सुगन्धिपुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।।
ॐ ऐं नम: शिवाय।
ॐ ह्रीं नम: शिवाय।
ॐ ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ऊं।
ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चंद्रमसे नम:' ये'ॐ चं चंद्रमसे नम:।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्नो रूद्र प्रचोदयात्।।

 ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा बसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि।। •  काल भैरव अष्टक

देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् ।
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ १॥

भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् ।
कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ २॥

शूलटंकपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् ।
भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ३॥

भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् ।
विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥ ४॥

धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुशर्मधायकं विभुम् ।
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभितांगमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ५॥

रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरंजनम् ।
मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ६॥

अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं दृष्टिपात्तनष्टपापजालमुग्रशासनम् ।
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ७॥

भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् ।
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ८॥

॥ फल श्रुति॥

कालभैरवाष्टकं पठंति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् ।
शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवांघ्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम् ॥

॥इति कालभैरवाष्टकम् संपूर्णम् ॥ •  गायत्री महामंत्र 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।  •  गुरु मंत्र

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम:।।


 • श्री कृष्णः मन्त्रः

ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय नम

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे

ऊँ कृष्णाय नम:

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम: 

ऊँ नमो भगवते श्रीगोविन्दाय नम: • राधा रानी मंत्र

मंत्रैर्बहुभिर्विन्श्वर्फलैरायाससाधयैर्मखै: किंचिल्लेपविधानमात्रविफलै: संसारदु:खावहै।
एक: सन्तपि सर्वमंत्रफलदो लोपादिदोषोंझित:, श्रीकृष्ण शरणं ममेति परमो मन्त्रोड्यमष्टाक्षर।।ओम ह्रीं श्रीराधिकायै नम:।
ओम ह्रीं श्री राधिकायै नम:।

नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी।
रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु कृष्ण प्राणाधिकप्रिये।।

नमस्त्रैलोक्यजननि प्रसीद करुणार्णवे।
ब्रह्मविष्ण्वादिभिर्देवैर्वन्द्यमान पदाम्बुजे।।
 • हनुमानजी मंत्र

ओम ह्रां ह्रीं ह्रं ह्रैं ह्रौं ह्रः॥ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्। ओम हं हनुमंताय नम:.

ओम नमो हनुमते रूद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।


ॐ हं हनुमंते नम: ,

ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट।

महाबलाय वीराय चिरंजिवीन उद्दते। हारिणे वज्र देहाय चोलंग्घितमहाव्यये।।

ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।

ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा!

ॐ नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा।

 • काल भैरव मंत्र

ॐ तीखदन्त महाकाय कल्पान्तदोहनम्। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुर्माहिसि


ऊं कालभैरवाय नम:


ॐ ह्रीं बं बटुकाय मम आपत्ति उद्धारणाय। कुरु कुरु बटुकाय बं ह्रीं ॐ फट स्वाहा

ओम भयहरणं च भैरव: 

ॐ ब्रह्म काल भैरवाय फट • विष्णु मन्त्रः


1. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

 

2. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।

  हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।

 

3. ॐ नारायणाय विद्महे। वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।

 

4. ॐ विष्णवे नम:

 

5. ॐ हूं विष्णवे नम:

6. ॐ नमो नारायण. श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।  

 

7. लक्ष्मी विनायक मंत्र - 

दंतभये चक्र दारो दधन,

कराग्रगास्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।

धृतब्जय लिंगिताम्बधिपुत्राय

लक्ष्मी गणेश कंकभामिदे।

8. धन, वैभव और समृद्धि का मंत्र - 

ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भार। भूरि घेदिन्द्र दित्सासी। 

ॐ भूरिदा तसि श्रुत: पुरुत्र शूर वृत्रहं। आ नो भजस्व राधासी।

 

9. सरल मंत्र-

ॐ वासुदेवाय नमः

- ॐ ऐं संकर्षणाय नम:

- ॐ ऐं प्रद्युम्नाय नम:

- ॐ ऐं: अनिरुद्धाय नम:

- ॐ नारायणाय नम:

 

10. विष्णु का पंचरूप मंत्र -

ॐ ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बहु सहस्त्रवान्। यस्य स्म्रीं मात्रेण हरतां नष्ट च उपलब्ध।


 • शनि देव मंत्र


• शनि बीज मंत्र- ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।


• सामान्य मंत्र- ॐ शं शनैश्चराय नमः।


• शनि महामंत्र- ॐ निलान्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम। छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम॥


•  शनि का वैदिक मंत्र- ऊँ शन्नोदेवीर-भिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये शंय्योरभिस्त्रवन्तुनः।


• शनि गायत्री मंत्र­- ऊँ भगभवाय विद्महैं मृत्युरुपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोद्यात्।


• तांत्रिक शनि मंत्र- ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।


• शनि दोष निवारण मंत्र- ऊँ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुक मिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात।।ॐ शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।शंयोरभिश्रवन्तु नः। ऊँ शं शनैश्चराय नमः।


 • दुर्गा मंत्र

ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।


नवार्ण मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै' का जाप अधिक से अधिक अवश्‍य करें।

 • भगवान जगन्नाथ के 108 नामों की सूची
 • ॐ श्री चतुर्भुजाय नमः
 • ॐ श्रीजगन्नाथाय नमः
 • ॐ श्री कण्ठशोवित् कौस्तुवाय नमः
 • ॐ श्री पद्मनाभाय नमः
 • ॐ श्री देवागरभाई नमः
 • ॐ श्री चन्द्र सूर्य बिलोचनाय नमः
 • ॐ श्री शालग्रामाय नमः
 • ॐ श्री यज्ञपतये नमः
 • ॐ श्री कैबल्य नाथाय नमः
 • ॐ श्री पतितपावनाय नमः
 • ॐ श्री पुरूषोत्तमाय नमः
 • ॐ श्री नीलाद्रि नाथाय नमः
 • ॐ श्री नीलाचलाय निवासाय नमः
 • ॐ श्री दारु ब्रह्माय नमः
 • ॐ श्री नीलचक्राय नमः
 • ॐ श्री लोकनाथाय नमः
 • ॐ श्री नीलाद्रिसाय नमः
 •  ॐ श्री पराय नमः
 • ॐ श्री हरये नमः
 • ॐ श्री दीनबांधवे नमः
 • ॐ श्री दयासिन्धबे नमः
 • ॐ श्री कृपालाबे नमः
 • ॐ श्री जनरक्षाकाय नमः
 • ॐ श्री कम्बु पनाय नमः
 • ॐ श्री चक्रपाणये नमः
 • ॐ श्री पद्मनाभाय नमः
 • ॐ श्री नरोत्तमाय नमः
 • ॐ श्री जगतांग पालकाय नमः
 • ॐ श्री बापिने नमः
 • ॐ श्री सर्व बापिने नमः
 • ॐ श्री स्वरेश्वराय नमः
 • ॐ श्री लोकराजाय नमः
 • ॐ श्री देबराजाय नमः
 • ॐ श्री शकराय नमः
 • ॐ श्री भूपाय नमः
 • ॐ श्री भूपतये नमः
 • ॐ श्री नीलाद्रिपतये नमः
 • ॐ श्री नीलाद्रिनाथाय नमः
 • ॐ श्री अनन्ताय नमः
 • ॐ श्री पुरूषोत्तमाय नमः
 • ॐ श्री सर्वेश्वराय नमः
 • ॐ श्री कल्पतर्वे नमः
 • ॐ श्री बिमलप्रीतितद्धनाय नमः
 • ॐ श्री बलभद्राय नमः
 • ॐ श्री बासुदेवाय नमः
 • ॐ श्री माधवाय नमः
 • ॐ श्री मधुसूदनाय नमः
 • ॐ श्री दैत्यराय नमः
 • ॐ श्री पुण्डरीकाक्षय नमः
 • ॐ श्री बनमालिने नमः
 • ॐ श्री बलप्रिय नमः
 • ॐ श्री ब्रह्मं नमः
 • ॐ श्री विष्णव नमः
 • ॐ श्री महाविष्णबे नमः
 • ॐ श्री बृष्टिभांसाय नमः
 • ॐ श्री सुरराय नमः
 • ॐ श्री कृष्णाय नमः
 • ॐ श्री केशवाय नमः
 • ॐ श्री रामाय नमः
 • ॐ श्री सच्चिदानंदाय नमः
 • ॐ श्री गोविंदाय नमः
 • ॐ श्री परमेश्वराय नमः
 • ॐ श्री प्रभविस्थबे नमः
 • ॐ श्री महेश्वराय नमः
 • ॐ श्री महयस्से नमः
 • ॐ श्री महर्षाय नमः
 • ॐ श्री कपिलाचार्य नमः
 • ॐ श्री लोकचारिणे नमः
 • ॐ श्री सूर्याय नमः
 • ॐ श्री आत्मने नमः
 • ॐ श्री जिबपालाय नमः
 • ॐ श्री आदि अच्युता नमः
 • ॐ श्री संसारपालकाय नमः
 • ॐ श्री एकस्मै नमः
 • ॐ श्री मन्यस्मै नमः
 • ॐ श्री ममप्रियाय नमः
 • ॐ श्री ब्रह्मवादिने नमः
 • ॐ श्री महेश्वराय नमः
 • ॐ श्री द्विभुजाय नमः
 • ॐ श्री शतबाहबे नमः
 • ॐ श्री सहस्रकाय नमः
 • ॐ श्री पद्मपत्रविशालक्षय नमः
 • ॐ श्री पद्मगर्भपराय नमः
 • ॐ श्री नील सुन्दराय नमः
 • ॐ श्री दयानिधाय नमः
 • ॐ श्री सहस्रबाहाबे नमः
 • ॐ श्री सहस्राक्षाय नमः
 • ॐ श्री सर्वबासिने नमः
 • ॐ श्री श्रीयबासिने नमः
 • ॐ श्री तीर्थ देवाय नमः
 • ॐ श्री सर्व पावनाय नमः
 • ॐ श्री जगदाश्रयै नमः
 • ॐ श्री पद्मनाभाय नमः
 • ॐ श्री निराकाराय नमः
 • ॐ श्री निर्लिप्ताय नमः
 • ॐ श्री कृपाकराय नमः
 • ॐ श्री शंख शोविताय नमः
 • ॐ श्री देवता प्रीतिदाय नमः
 • ॐ श्री महागर्भाय नमः
 • ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः
 • ॐ श्री वेदपतेय नमः
 • ॐ श्री करुणासिन्धबे नमः
 • ॐ श्री दयासिन्धबे नमः
 • ॐ श्री सुदाम बंधबे नमः
 • ॐ श्रीं प्राण बंधबे नमः
 • ॐ श्री ज्ञान धाराय नमः
 • ॐ श्री मूल धाराय नमः
 • ॐ श्री शंखचक्रगदा धारय नमः

 • वैभव लक्ष्मी स्तुति

भाग्य लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु सौमाङ्गल्य विवर्धिनि। भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे। कीर्ति लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु विष्णुवक्ष स्थल स्थिते। कीर्तिं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।

1
लेखाः
प्रसिद्धाः संस्कृतमन्त्राः
0.0
सर्वेषां देवदेवतानां मन्त्राः

पुस्तकं पठतु