shabd-logo

शिक्षा Books

Education books in sanskrit

अनेकार्थसंग्रही नाम कोश:

अन्वय-अर्थ-गौडपादभाष्य-भाष्यानुवाद-टिप्पणी-विशदभूमिका-सहिता: आचार्य जगन्नाथ शास्त्री

0 पाठकाः
0 जनानां क्रीतम्
0 भाग
25 March 2023
अधुना पठतु
110
मुद्रित पुस्तक

भर्तृहरिशतकत्रयम्

भर्तृहरिशतकत्रयम्इ ति प्रकार प्रज्ञानन्द सरस्वती लिखितः अस्ति । पाठकानां मध्ये प्रसिद्धं पुस्तकम् अस्ति| इदं पुस्तकं २०१६ तमे वर्षे पेपर बैक् इत्यत्र प्रकाशितम् अस्ति|

0 पाठकाः
0 जनानां क्रीतम्
0 भाग
25 March 2023
अधुना पठतु
145
मुद्रित पुस्तक

संस्कृत भारती प्रवेशिका

पुस्तकपठनं एकप्रकारस्य आनन्दः भवति। पुस्तकपठनम् एकः उत्तमः आदतः अस्ति। वयं भवद्भ्यः भिन्नप्रकारस्य पुस्तकानि आनयामः। भवन्तः यत्र इच्छन्ति तत्र तत्र एतत् पुस्तकं वहितुं शक्नुवन्ति। वहितुं सुलभम् अस्ति। स्वस्य कृते, भवतः प्रियजनानाम् कृते च आदर्शं उपहा

0 पाठकाः
0 जनानां क्रीतम्
0 भाग
25 March 2023
अधुना पठतु
242
मुद्रित पुस्तक

संस्कृत भारती 1

पुस्तकपठनं एकप्रकारस्य आनन्दः भवति। पुस्तकपठनम् एकः उत्तमः आदतः अस्ति। वयं भवद्भ्यः भिन्नप्रकारस्य पुस्तकानि आनयामः। भवन्तः यत्र इच्छन्ति तत्र तत्र एतत् पुस्तकं वहितुं शक्नुवन्ति। वहितुं सुलभम् अस्ति। स्वस्य कृते, भवतः प्रियजनानाम् कृते च आदर्शं उपहा

0 पाठकाः
0 जनानां क्रीतम्
0 भाग
25 March 2023
अधुना पठतु
159
मुद्रित पुस्तक

संस्कृत भारती 3

पुस्तकपठनं एकप्रकारस्य आनन्दः भवति। पुस्तकपठनम् एकः उत्तमः आदतः अस्ति। वयं भवद्भ्यः भिन्नप्रकारस्य पुस्तकानि आनयामः। भवन्तः यत्र इच्छन्ति तत्र तत्र एतत् पुस्तकं वहितुं शक्नुवन्ति। वहितुं सुलभम् अस्ति। स्वस्य कृते, भवतः प्रियजनानाम् कृते च आदर्शं उपहा

0 पाठकाः
0 जनानां क्रीतम्
0 भाग
25 March 2023
अधुना पठतु
92
मुद्रित पुस्तक

संस्कृत भारती 4

पुस्तकपठनं एकप्रकारस्य आनन्दः भवति। पुस्तकपठनम् एकः उत्तमः आदतः अस्ति। वयं भवद्भ्यः भिन्नप्रकारस्य पुस्तकानि आनयामः। भवन्तः यत्र इच्छन्ति तत्र तत्र एतत् पुस्तकं वहितुं शक्नुवन्ति। वहितुं सुलभम् अस्ति। स्वस्य कृते, भवतः प्रियजनानाम् कृते च आदर्शं उपहा

0 पाठकाः
0 जनानां क्रीतम्
0 भाग
25 March 2023
अधुना पठतु
124
मुद्रित पुस्तक

पञ्चतन्त्रम्

पञ्चतन्त्रं कश्चन कथाग्रन्थः विद्यते। अस्य ग्रन्थस्य कर्ता अस्ति विष्णुशर्मा। महिलारोप्यस्य राज्ञः अमरशक्तेः बहुशक्तिः रुद्रशक्तिः अनन्तशक्तिः इत्येतान् त्रीन् पुत्रान् षड्भिः मासैः राजनीतिनिपुणान् कर्तुं विष्णुशर्मा पञ्चतन्त्रग्रन्थं रचितवान् इत

1 पाठकाः
1 भाग
14 November 2023

पुस्तकं पठतु