shabd-logo

धर्म-आध्यात्मिक Books

Religion-Spiritual books in sanskrit

नारदभक्तिसूत्र

नारदभक्तिसूत्रं हिन्दुधर्मस्य परम्पराभ्यन्तरे पूजितं सुप्रसिद्धं सूत्रं प्रसिद्धेन नारदेन मुनिना उक्तं इति कथ्यते ग्रन्थे भक्तिप्रक्रियायाः (भक्तिः), अथवा भक्तियोगस्य विस्तरेण वर्णनं कृतम् अस्ति तथा च हिन्दुधर्मस्य अन्तः बहूनां भक्ति-आन्दोलनानां क

0 पाठकाः
0 जनानां क्रीतम्
0 भाग
25 March 2023
अधुना पठतु
12120
मुद्रित पुस्तक

पुस्तकं पठतु